ĐừNG VộI TIN LúC MANG CUộC GọI Lạ đề NGHị CHUYểN KHOảN HAY CUNG CấP THôNG BáO Cá NHâN

Đừng vội tin lúc mang cuộc gọi lạ đề nghị chuyển khoản hay cung cấp thông báo cá nhân

Ngoài ra, để bảo vệ tài sản và thông báo cá nhân của mình, chúng ta cũng với thể dùng các công cụ bảo mật trên điện thoại, chẳng hạn như phần mềm diệt virus và những ứng dụng bảo mật.Các phần mềm này sẽ giúp chúng ta phát hiện và loại bỏ các phần mềm độc hại v

read more